Adatkezelési tájékoztató


Jelen Adatkezelési tájékoztató a Flexovit Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6728 Szeged, Dorozsmai út 48., cégjegyzékszám: 06-09-004659, a továbbiakban: „Adatkezelő”) által működtetett honlapon, a https://flexshop.hu/  internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.


Jelen Adatkezelési tájékoztató 2022.07.29. napjától hatályos. Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján.


Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.


1. Adatkezelésre vonatkozó alapelvek

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában foglaltak szerint a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére, valamint a személyes adatokat célhoz kötötten, az adattakarékosság elvét is szem előtt tartva kezeli, betartja a korlátozott tárolhatóság elvét is, védi a személyes adatok bizalmasságát és integritását és tekintettel van a GDPR szerinti pontosság elvére is.


2. Adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.


3. Adatkezelő Honlapjával kapcsolatosan megvalósuló adatkezelések

3.1. Kapcsolat

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy vásárlói, illetve a honlapra látogató felhasználók a Honlapon megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel. Ezen felül a Honlapon elérhető felület kitöltésével közvetlenül is küldhető üzenet az Adatkezelő részére. Az üzenet elküldéséhez szükséges megadnia az érintettnek a nevét, e-mail címét és az üzenetet, valamint a termék cikkszámát a megrendelés beazonosíthatóságának megkönnyítése érdekében.


Az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelések kapcsán kivonatot készíteni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmából, biztosíthatja továbbá, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével összefüggő, előzetes tájékoztatás kapcsán e dokumentum aláírásával nyilatkozzanak arról, hogy a kivonatban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.


Kérjük, figyelmesen olvassa át a lenti tájékoztatót, és a Holnapon igénybe vehető szolgáltatásokat csak abban az esetben vegye igénybe, amennyiben egyetért a lent írottakkal.

Adatkezelés célja: Az ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, az üzenet tartalma, termék cikkszáma.

Érintettek köre: Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje: Cél megvalósulásáig vagy a kérdés megválaszolásáig, de legfeljebb az érintett kérésére való törlésig.

Adatkezelés módja: Elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tudja felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat?  Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.2. Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

A Honlap látogatóinak lehetősége (magánszemélyként vagy cégként) van regisztrálni az Adatkezelő Honlapján, azonban az érintettek regisztráció nélkül, vendégként is vásárolhatnak a webshopban feltüntetett termékek közül.

A regisztrációval kapcsolatos további tudnivalókról részletesebb információkat az Adatkezelő ÁSZF-je tartalmaz, amely mindenkor elérhető az Adatkezelő Honlapján.


Adatkezelés célja: Regisztráció a Honlapon az Adatkezelő szolgáltatásának igénybevételével összefüggésben, a kapcsolódó felhasználói fiók létrehozása érdekében.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, jelszava, telefonszáma.

Cégként történő regisztráció esetén az alábbi adatokat szükséges megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, jelszó, számlázási adatok (cégnév, adószám, irányítószám, település, cím, ország, megye)

Érintettek köre: Azon személyek, akik regisztrálni szeretnének az Adatkezelő Honlapján.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje: A regisztráció törlését követő legfeljebb 5 évig.

Adatkezelés módja: Elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadása önkéntes, amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az érintett nem tud regisztrálni az Adatkezelő Honlapján, így nem tudja létrehozni felhasználói fiókját sem.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat? Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.3.  Felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben az érintett regisztrál az Adatkezelő Honlapján, úgy sikeres regisztrációt követően az érintett bejelentkezhet e-mail címe és jelszava megadásával a felhasználói fiókjába.


A felhasználói fiók szerkesztésével, módosításával, valamint törlésével kapcsolatos további tudnivalókról részletesebb információkat az Adatkezelő ÁSZF-je tartalmaz, amely mindenkor elérhető az Adatkezelő Honlapján.


Adatkezelés célja:  Felhasználói fiókkal kapcsolatos adatok kezelése, tárolása.

Kezelt adatok köre:  Felhasználói fiókkal kapcsolatos adatok, mint az érintett e-mail címe, jelszava, neve, számlázási címe, szállítási címe, telefonszáma, korábbi megrendeléseinek adatai, esetleg kedvenc termékei.

Érintettek köre:  Adatkezelő Honlapján regisztráló, felhasználói fiókot létrehozó személyek.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje: A felhasználói fiók törlését követő legfeljebb 5 évig.

Adatkezelés módja: Elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok megadása önkéntes, a megadott adatokat az érintett bármikor szerkesztheti, módosíthatja, törölheti is.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat? Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.4.  Webshopban történő megrendeléssel kapcsolatos adatok kezelés

Amennyiben a Honlap látogatója vásárolni szeretne az Adatkezelő webshopjában, úgy azt megteheti regisztrációval és anélkül is. A kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és az Adatkezelő közötti szerződés létrejöttét megelőzően szükséges bizonyos adatokat megadnia a vásárlónak. Házhozszállítás esetén a termék kiszállításához szükséges bizonyos adatok (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím), illetve a megrendelt termék kiszállításához szükséges, a csomagra vonatkozó további adatokat (pl. megjegyzés a kézbesítéshez) a kézbesítés érdekében a futárszolgálat részére átadásra kerülnek.


Adatkezelés célja: Az Adatkezelő Honlapján keresztül elérhető webshopon történő megrendelés leadása, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási és számlázási adatok, megjegyzés rovatban feltüntetett esetleges üzenet tartalma, a vásárlás dátuma, a megrendelt termék cikkszáma, mennyisége, vételára, megrendelés száma.

Érintettek köre: Az Adatkezelő webshopjában vásárló személyek.

Adatkezelés jogalapja: Az esetlegesen megadható adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az egyéb adatok tekintetében pedig az Adatkezelő és az érintett közt létrejövő szerződésre figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

Adattárolás határideje: Azon személyes adatokat, melyeknek kezelése az érintett hozzájárulása alapján valósul meg, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 éves elévülési ideig őrzi meg az Adatkezelő, míg a megrendeléssel kapcsolatos egyéb adatok tekintetében a felhasználói fiók törlését (amennyiben vendégként vásárolt úgy a megrendelés leadását) követő legfeljebb 5 évig.

Adatkezelés módja: Elektronikusan és/vagy papíralapon.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Egyes személyes adatok szolgáltatása a szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat? Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.5. Számlázás

Adatkezelés célja: A számlák kiállítása, kezelése, könyvelése.

Kezelt adatok köre: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában meghatározott adatok, így különösen az érintett neve, gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka, címe.

Érintettek köre: Az Adatkezelő Honlapján keresztül rendelést leadó személyek.

Adatkezelés jogalapja: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 159. §-ra, valamint 167. §-ára, tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Adattárolás határideje: A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni. Az Adatkezelő 8+1 év elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait.

Adatkezelés módja: Elektronikusan és/vagy papíralapon.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.6. Elállási jog érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja:
Elállási jog érvényesítésével kapcsolatos adatok kezelése.

Kezelt adatok köre: Megrendelés száma, termék megnevezése, termék átvételének időpontja/ szerződéskötés időpontja, fogyasztó neve, fogyasztó címe, e-mail címe, telefonszáma.

Érintettek köre: Elállási nyilatkozatot kitöltő fogyasztónak minősülő személy.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a és 22. § (1) bekezdése alapján. A fogyasztó érintett e-mail címe, telefonszáma tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Adattárolás határideje: A nyilatkozatot az Adatkezelő az elállási jog érvényesítésétől számított legfeljebb 5 évig őrzi meg.

Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adatok szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában az igény kivizsgálása. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve esetlegesen illetékes adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.7. Szavatossági igényekkel összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja: Szavatossági igények érvényesítésével kapcsolatos adatok kezelése.

Kezelt adatok köre: A vállalkozás Adatkezelő a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti


Érintettek köre: Szavatossági igényt érvényesítő személyek.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-ra és a Ptk. XXIV. Fejezetében foglaltakra figyelemmel.

Adattárolás határideje: A felvett jegyzőkönyvet a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése értelmében annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni az Adatkezelő.

Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Bizonyos személyes adatok szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában az igény kivizsgálása. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve esetlegesen illetékes adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.8. Panaszkezelés

Az Adatkezelő fogyasztónak minősülő vásárlóit megilleti a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: „Fgytv.”) meghatározott panasztételi jog. Az Fgytv. alapján a fogyasztó (érintett) jogosult panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz a flexovit@flexovit.hu e-mail címen, szóban a Honlapon megadott telefonos elérhetőségen, valamint a levelezési címére megküldött levélben is. Az Adatkezelőhöz beérkezett panaszokat az Adatkezelő az Fgytv. rendelkezései szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről.

Amennyiben a Fgytv. 2. § a) pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: „fogyasztónak minősülő vállalkozás”) panasza lenne, úgy a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a fogyasztónak minősülő vállalkozások eljárást kezdeményezhetnek a székhelyük szerint illetékes békéltető testületnél, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is fordulhatnak, valamint a fogyasztónak minősülő vállalkozások jogosultak a fogyasztói jogvitából származó követelések bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Adatkezelés célja: Panaszok fogadása, kivizsgálása és kezelése.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, lakcíme, e-mail címe (amennyiben e-mailen keresztül küldte meg panaszát), a panasszal kapcsolatos, az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésében meghatározott egyéb adatok, illetve fogyasztónak minősülő vállalkozás esetén a jogérvényesítéssel kapcsolatos adatok.

Érintettek köre: A panaszt tevő fogyasztónak minősülő természetes személy, fogyasztónak minősülő vállalkozás esetén annak képviselője.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont alapján jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel az Fgytv. 17/A. § (5) bekezdésére.

Adattárolás határideje: Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, úgy az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a válasz megküldésétől számított 3 év elteltével az Adatkezelő törli az adatokat. További igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre, esetleges polgári jogi igény érvényesítése esetén pedig, a kapcsolódó eljárás jogerős befejezését követően.

Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adat szolgáltatása kötelező, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a panaszok kivizsgálása. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg az adatokat? Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges jogi képviselői.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.9. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a hírlevélre feliratkozók rendszeres időközönként különböző többletinformációkhoz jussanak szolgáltatásaival kapcsolatban hírlevelek útján, illetve bármikor leiratkozzanak arról a felhasználói fiókban vagy a hírlevél alján elérhető leiratkozó linken.


Adatkezelő a hírlevél küldéséhez igénybe veszi a Mailchimp szolgáltatást nyújtó The Rocket Science Group LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, ATLANTA, GA, 30318, USA) szolgáltatásait. A The Rocket Science Group LLC a Bizottság (EU) 2021/915 végrehajtási határozata (2021. június 4.) az adatkezelők és az adatfeldolgozók közötti, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikkének (7) bekezdése és az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet 29. cikkének (7) bekezdése szerinti általános szerződési feltételekről,  valamint a GDPR rendelkezési alapján általa kiadott, alábbi linken elérhető adatfeldolgozói Addendum (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/) alapján, a GDPR rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el, ebből következően az adatfeldolgozás megfelel a GDPR-ban foglaltaknak, tehát a személyes adatok védelme biztosított.  


Adatkezelés célja: A hírlevélre feliratkozók hatékony informálása, részükre történő ismeretterjesztés.

Kezelt adatok köre: A hírlevélre feliratkozó e-mail címe.

Érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó személyek.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.

Adattárolás határideje: A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatkezelés módja: Elektronikus

Adat forrása: Érintettől felvett adat

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem áll módjában hírlevelet küldeni a részére.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Adatkezelő illetékes munkatársai és esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás nemzetközi szervezet részére nem történik. Adattovábbítás történik a hírlevélküldést biztosító MailChimp szolgáltatást nyújtó THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, ATLANTA, GA, 30318, USA) adatfeldolgozónak az Egyesült Államokba.


3.10. Árajánlat kérése

Amennyiben egy termék nincs raktáron, úgy a termékre kattintva kérhet ajánlatot az „Ajánlatkérés” gombra kattintva.

Adatkezelés célja: Ajánlatkérések kezelése, megválaszolása, ajánlatok küldése.

Kezelt adatok köre: Az ajánlatot kérő neve, e-mail címe, érdeklődési kör (rendelhető-e a termék vagy árajánlatot kér) üzenet, valamint azon egyéb adat, amelyet az ajánlatkérésben az ajánlatot kérő feltüntetett.

Érintettek köre: A Honlapon ajánlatot kérő személyek.

Adatkezelés jogalapja: A GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje: Az ajánlat megadásától számított legfeljebb 5 évig.

Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában ajánlatot adni. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkatársai, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.11. Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ weboldalon Facebook oldalt üzemeltet, amely az alábbi linken elérhető: https://www.facebook.com/flexovit.hungaria.kft/


Az Adatkezelő Facebook oldalán szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásokat, informális híreket, tesz közzé. Az oldalra látogatóknak lehetőségük van elmondani véleményüket az Adatkezelő szolgáltatásai kapcsán. Az Adatkezelő a Facebook oldalán az Oldalelemzések funkcióval adatokat gyűjt, illetve elemzi a látogatók tevékenységét.


Az Facebook oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Facebook oldallal és a társított tartalommal kapcsolatos személyes adatok bármely más jellegű kezelése esetében, amelynél nem közösen határozták meg a célokat és az eszközöket, a Meta Platforms Ireland Ltd. és – az adott helyzettől függően – az Adatkezelő független, külön adatkezelők maradnak. Az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek az alábbiak szerint oszlanak meg. A Meta Platforms Ireland Ltd. vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint, hogy a GDPR-ban előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Meta Platforms Ireland Ltd. tájékoztatja az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan a Facebook oldalon található „Tájékoztatás az Oldalelemzések funkció adatairól” területen. A Meta Platforms Ireland Ltd. jelöli meg az érintettek számára a kapcsolattartási pontként szolgáló kommunikációs csatornákat.


Amennyiben az érintettek gyakorolják az Adatkezelővel szemben fennálló jogaikat az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, vagy a felügyeleti hatóság megkeresi az Adatkezelőt az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, abban az esetben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítja a Meta Platforms Ireland Ltd. az ilyen kérésekre vonatkozó összes releváns adatot. A Meta Platforms Ireland Ltd. vállalja, hogy a kötelezettségének eleget téve megfelelően választ ad az érintettek kéréseire. Az Adatkezelő nem jár el és nem adhat választ a Meta Platforms Ireland Ltd. nevében.


Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezik az elemzési adatok kezelésére. Az Adatkezelő nem kéri ki a Meta Platforms Ireland Ltd.-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő kizárólag a Meta Platforms Ireland Ltd. által készített statisztikákat, kimutatásokat látja, az azok alapját képező személyes adatokat nem.


További tájékoztatás az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a Facebook oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás az alábbi elérhetőségen található:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 


Adatkezelés célja: Facebook oldal használatával kapcsolatban felmerülő adatok kezelése.

Kezelt adatok köre: Főszabály szerint az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, úgymint a like-oló személyek száma, új like-ok száma, a Facebook oldalon elhelyezett bejegyzésekkel kapcsolatosan az, hogy hány személy olvasta, like-olta, kommentelte vagy osztotta meg a bejegyzést, spamként megjelölés száma, a Facebook oldal látogatásával kapcsolatosan az, hogy hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a Facebook oldalra, a Facebook oldalon közzétett videókkal kapcsolatosan azt, hogy hányszor nézték meg a videót, melyek a legtöbbször megnézett videók. A Facebook oldalt like-oló személyek tekintetében kezeli továbbá az életkort, nemet, és tartózkodási helyet, mint statisztikai adat.

Érintettek köre: Facebook oldal látogatói.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adattárolás határideje: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés módja: Elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat: Adatkezelő illetékes munkavállalói, a Meta Platforms Ireland Ltd. munkatársai, illetve esetleges adatfeldolgozóinak munkatársai. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.12. Jogérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: Az Adatkezelőnek a szerződéssel összefüggő jogi igényeinek jogi igényeinek érvényesítése, ideértve a fizetési felszólítást, a peres és nemperes eljárásokat.

Kezelt adatok köre: Az Adatkezelő jogainak érvényesítéséhez szükséges adatokat, dokumentumokat kezeli, úgymint az „adós/kötelezett” neve, születési helye és ideje, lakcíme, értesítési címe, anyja neve, elérhetőségei (telefonszám, e-mail), tartozás típusa és összege, a szerződés teljesítésével összefüggő dokumentumok, az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítéséhez, alátámasztásához kapcsolódó adatok és dokumentumok.

Érintettek köre: Az Adatkezelő szerződéses partnerei, ügyfelei.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő jogos érdeke.

Adattárolás határideje: Az Adatkezelő a kezelt adatokat a vonatkozó szerződés teljesítéséig, vagy az abból származó jogok és kötelezettségek teljesítéséig, egyéb esetekben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8+1 év elteltével vagy a Ptk. szerinti elévülési idő lejártát követően, illetve a jogerős döntést követő 5 év elteltével, automatikusan törli.

Adatkezelés módja: Papíralapon, illetve elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat: Az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve esetleg jogi képviselői ismerhetik meg.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.13. A GDPR szerinti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja: A GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.

Kezelt adatok köre: A kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem.

Érintettek köre: GDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.

Adattárolás határideje: A kérelem elbírálásától számított 5 év.

Adatkezelés módja: Papíralapon és/vagy elektronikusan.

Adat forrása: Érintettől felvett adat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában az érintetti kérelem elbírálása.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.

Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.

Adattovábbítás: Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik


3.14. Cookie-k

Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat) használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.


Az Adatkezelő mindenkor hatályos cookie tájékoztatója az Adatkezelő Honlapján található.


4. Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatkezelései kapcsán az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozói kategória: Tárhelyszolgáltató

Adatfeldolgozás célja: tárhely szolgáltatás

Adatfeldolgozó:


Adatfeldolgozói kategória: Számlázó program

Adatfeldolgozás célja: számlák kiállítása

Adatfeldolgozó:

Adatfeldolgozói kategória: Futárszolgálat

Adatfeldolgozás célja: megrendelt termékek kiszállítása

Adatfeldolgozó:


Adatfeldolgozói kategória: Hírlevélküldő szolgáltató

Adatfeldolgozás célja: Hírlevelek küldése MailChimp szolgáltatás keretein belül

Adatfeldolgozó:


5. Érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül a flexovit@flexovit.hu  e-mail címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.


Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésre vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett minőségére (ügyfél, igénylő, stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.


Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása, vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.


Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


a) Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:

a) az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

e) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

f) az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

g) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

i) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.


Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:

a) az érintett személyes adatok kategóriái;

b) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

c) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.


Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg az Adatkezelő a tájékoztatást:

a) a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.


Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:


Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:


Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról. Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmet elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.


Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos - megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt - kérelem esetén. Figyelembevéve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.
Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott email címére megküldi és az oda megérkezik.


A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.


A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.


Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.


b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


c) Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja 


Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetősége dönt.


Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok megfelelően korlátozásra kerülnek.


d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:


Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.


Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg:

az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;


Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

e) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)


Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 VAGY

e) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,


a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


f) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.

g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6. Jogorvoslat

Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi e-mail címen: flexovit@flexovit.hu  
Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.